| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

13

This version was saved 5 years, 5 months ago View current version     Page history
Saved by 范琳琳
on February 4, 2017 at 10:31:04 pm
 

 

文化研究基礎知識

本週負責人: 阿釗


斐迪南‧德索緒爾(1857-1913)瑞士語言學家,為現代語言學之父,他將語言學塑造成獨立學科,他認為語言學是基於符號及意義的一門科學,既是現在通稱的符號學。索緒爾的學生編寫的通用語言學一書,這本書成為是二十世紀現代語言學及結構主義語言學重要著作,現代語言學的許多理論基礎都來自於此書。現代語言學的研究對象是口語而非書面語這一觀念被後世語言學家所堅持,他們認為「語言是人類話語能力的社會產物「意義其實是被語言創造出來的」,索緒爾所提的概念對往後的符號學影響至深

 

符號學廣義涵蓋了文字符號、訊號符號、密...等,而現代社會語言使用的符號與標記方式又更加多元,台灣人的華語書寫常會使用外來語或方言做為表達方式,如日語的莎喲娜娜、粵語的猴塞雷、閩南語的林北」…等,這些符號若非語言使用者或曾經接觸該語言的人,實在很難了解符號代表的意義

 

相同語言使用者,又因地域不同,符號呈現方式也不同以以閩南語為例台灣慣用漢字做為語言符號,而漢字標記有時易造成誤會混淆,如下方這首這唸謠:

 

一二三.jpg

 

圖片來源:http://6.share.photo.xuite.net/cuckchi/16d12a2/18544738/1014772288_m.jpg

 

漢字生活的人一定認為有語言就有對應漢字,但對閩南語或客語使用者來說,未必找的到對應該漢字,而印尼華人社群裏頭產生了一個新的標記方式,完全不想漢字是什麼,快速傳達自己的語言,以下的符號你看有嘸?

 

 

AnCua.png

LamWa.png

SuiLah.png

HoBo.png

WaAiLu.png

UeNiaBo.png

 

 


「悲慘世界」諷政府 你敢有聽著咱的歌   yin-chih

 

「萬人凱道送仲丘晚會」貫穿全場的主題曲「你敢有聽著咱的歌」,是改編自電影《悲慘世界》裡的插曲《Do you hear the people sing》,諷刺政府。

維克多·馬里·雨果 (Victor Marie Hugo) 這部作品《悲慘世界》 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%82%B2%E6%83%A8%E4%B8%96%E7%95%8C, 主要是描述一八三二年巴黎共和黨人起義,又稱六月暴動,一次反君主制的革命起義。

倘若對歌詞意涵熟悉, 可發現整首曲子的旋律激憤高昂, 充斥著人民的不滿與憤怒。 

 

 

英文原文歌詞〈Do you hear the people sing?  台語漢字歌詞〈你敢有聽著咱的歌〉 
Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people
Who will not be slaves again!
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes!

Will you join in our crusade?
Who will be strong and stand with me?
Beyond the barricade
Is there a world you long to see?
Courfeyrac:
Then join in the fight
That will give you the right to be free!

Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people
Who will not be slaves again!
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes!

Will you give all you can give
So that our banner may advance
Some will fall and some will live
Will you stand up and take your chance?
The blood of the martyrs
Will water the meadows of France!

Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people
Who will not be slaves again!
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes!

 

你敢有聽着咱唱歌
唱出艱苦人ê苦疼
這是咱毋願一世人
成做奴隸ê心聲
咱ê心振動未定
若親像勇敢ê鼓聲
向望有一工活出 自由ê新性命

請你加入阮ê革命
阮毋願koh受驚惶
攑頭看着天頂
一个世界夢中嘛毋捌聽
咱為民主為自由
做一伙佮伊拚

你敢有聽着咱唱歌
唱出艱苦人ê苦疼
這是咱毋願一世人
成做奴隸ê心聲
咱ê心振動未定
若親像勇敢ê鼓聲
向望有一工活出
自由ê新性命

你敢有決心付出一切
團結一心做伙行
毋管犧牲抑是活命
堅持做人ê形影
你ê血我ê汗
沃落佇Formosa

你敢有聽着咱唱歌
唱出艱苦人ê苦疼
這是咱毋願一世人
成做奴隸ê心聲
咱ê心振動未定
若親像勇敢ê鼓聲
向望有一工活出
自由ê新性命

 

 

Reference: http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/702333

https://www.stlyrics.com/lyrics/lesmiserables/doyouhearthepeoplesing.htm

https://www.youtube.com/watch?v=ntd39cHOc4s

 

 

流行音樂文化      by 饒淑惠

 

一. 流行音樂與社會學研究

        流行是唱片工業發展之下的流行作為流行文化中一個重要的部對於現代社會的影響可謂但在學術研究的域中卻長期受到忽視直到1940 代以後,西方才開始有社會學科的學者開始研究流行的社會現象「流行音樂文化」作為社會學的研究主題,流行傳播過程之間的幾個構成要素,如工業表演者歌曲容或文本聽人等,因同的強調重點,而有不同觀點的流派

        流行樂不只是一種文化的表達形式而且也是一種大傳播的媒介它傳遞一些訊息和意義這些訊息意義和社會的主系統之間存在著麼樣的關係流行樂文化的研究中一直都是主要的研究焦點。

 

二. 流行音樂與社會價值觀

1. 控制論:流行音樂塑造社會價值觀(皮下注射理論)。

2. 反映論:流行音樂反映社會價值觀(媒介鏡子理論)。

3. 再現論:流行音樂強化社會價值觀(媒介涵化理論)。

4. 互動論:流行音樂與社會價值觀互相強化。

5. 類像論:流行音樂與社會價值觀無關(後現代媒介理論)。

 

不論以上這五種觀點之間存有多大的它們之間仍然具有一個共同的假設就是流行的本身是一個豐富的文化資得文化研究者深入的去探究

 

*參考資料:流行與社會文化的價值:五種理論觀點的詮釋

    中山大學傳播管所 蕭蘋蘇振昇 論文  


符號學之父----索緒爾   (琳琳)

 

弗迪南·德·索緒爾(Ferdinand de Saussure,1857年11月26日—1913年2月22日),生於日內瓦,瑞士語言學家。索氏是20世紀的語言學之父,他把語言學塑造成為一門影響巨大的獨立學科。他認為語言是基於符號及意義的一門科學——現在一般通稱為記號語言學(Semiotics)。他的弟子 Charles Bally 及 Albert Sechehaye 等於1916年將索緒爾上課的內容出版成為《通用語言學》(又譯《普通語言學教程》 Cours de Linguistique Générale)一書,成為二十世紀現代語言學及結構主義語言學之根本著作,現代語言學的許多理論基礎都來自於這本書。索緒爾著重語言的共時性而有別於19世紀對語言歷時性的分析。共時性觀點認為——某一時間點上的一種語言是自足的功能系統——此觀點也廣為後世一般學者所接受。他認為「語言是人類話語能力的社會產物,而且它是被社會使用和容許人用這個能力的必要習慣的總和」,而語言結構是受規律支配的、「意義其實是被語言創造出來的」,索緒爾又劃分出能指與所指、語言和言語等重要概念,對後來的符號學影響深遠。「符號是語言(或,在某一時間點上的某種語言)的基礎單位。語言是符號的集合。個體的發言是語言的外在表顯。」 索緒爾另一項重要發現則是:文本和一般語用的語法(syntax)是不同的。索氏在印歐哲學傳統中發現了一個重要的 Laryngeal theory。羅蘭·巴特(Roland Barthes)的《神話學》一書使我們知道索緒爾的符號分析可以延伸至第二層的「神話分析」。德希達(Jacques Derrida)將索氏的理論超出結構主義的領域。德希達指出,如果符號是被定義在與其它符號的關係之中,則沒有一個語言可以被一個外在中立的位置/閱聽人所了解(即:語言只能在某一時間情境或文化中被主觀地了解)。因此,符號在不同情境與時間可以有無限多種歧義的解讀。索緒爾的理論也在雅克·拉岡回到弗洛依德的精神分析學派起了重要的作用。索緒爾的名言:「能指與所指(或意符與意旨)之間的關係是主觀定義的。」使拉岡能夠將精神分析學與結構主義語言學整合為一。


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.